Allmänna villkor för användning av TidyApp

TidyApp Nordic AB (559145-1603), C/O TechBuddy AB, Strandvägen 47, 114 56 Stockholm driver en plattform via applikationen ”TidyApp” till mobiltelefon (”Appen“). Därigenom kan konsumenter och företag (”användare“) boka hushållsnära tjänster (”tjänster“ eller ”städaktiviteter“).

En användare är en konsument eller företrädare av ett företag som har skapat ett konto genom TidyApps plattform. 

Innan användning av Appen skall användaren noggrant läsa de allmänna villkoren och bekräfta villkoren för användningen av TidyApp (”användarvillkoren“).

TidyApp erbjuder städtjänster med hjälp av deras utvalda underleverantörer. Utföraren har rätt att använda ett ombud, i form av anställda eller av en underleverantör, i utförandet av tjänsten.

1. Bilagor

1.1. Bilaga 1: Städavtal

1.2. Bilaga 1.1 Städinstruktion

2. Giltighetsområde, registrering och användning av Appen

Användarvillkoren gäller för det ingångna användaravtalet mellan användaren och:

 

TidyApp Nordic AB (559145-1603) C/O TechBuddy AB, Strandvägen 47, 114 56 Stockholm representerat genom verkställande direktör på TidyApp Nordic AB som operatör av Appen.

 

2.1. Huvudverksamheten i detta bolag; Tillhandahållandet av hushållstjänster bokade genom en en app/webb-plattform.

 

2.2. E-mail: [email protected], vår kundservice nås vardagar per mail.

2.3. För att acceptera användarvillkoren (dvs. sluta användaravtalet), fyller användaren i uppgifterna som skall förmedlas till TidyApp i online registreringsformuläret och skickar dessa data (”användarprofil” eller ”profildata”) genom att klicka på relevant knapp efter att användaren har accepterat dessa användarvillkor. TidyApp sänder användaren en bekräftelse av sin registrering per e-mail. Genom ifyllandet av informationen av användaren är användaravtalet ingånget. För varje bokning som antingen muntligen, skriftligen eller genom Appen görs så godkänns för var tid gällande användarvillkor.

2.4. Ångerrättsinformation

2.4.1. Ångerrätt

Användaravtalet kan utan uppgift om anledning därtill skriftligen (t.ex. genom brev, fax, e-mail) ångras. Fristen om 14 dagar för ångerrätt börjar löpa efter mottagandet av denna skriftliga information, dock inte före den dag då avtalet ingås och inte heller före uppfyllandet av våra informationsplikter enligt 2 kap. 2,3 och 5 §§ lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. För att värna om ångerfristen räcker det att sända ångermeddelandet i tid. Ångermeddelandet skall skickas till:

TidyApp Nordic AB
C/O TechBuddy AB
Strandvägen 47
114 56 Stockholm
[email protected]

2.4.2. Verkan av att användaren utövar sin ångerrätt

Vid giltig ånger skall ömsesidigt erhållna prestationer återgäldas och eventuellt dragen nytta (t.ex. ränta) friges. Kan den mottagna prestationen samt nyttjandet (t.ex. användningsfördelar) inte eller delvis inte eller bara i försämrat tillstånd återlämnas, måste TidyApp kompenseras för värdet. Detta kan leda till att avtalsenliga betalningsförpliktelser för perioden till ångermeddelandet måste uppfyllas. Betalningsförpliktelser måste uppfyllas inom 30 dagar. För användaren börjar fristen vid avsändningen av ångermeddelandet, för oss börjar fristen vid mottagande

2.4.3. Särskild information

2.4.3.1. Ångerrätten upphör i förtid om avtalet uppfylls (tjänsten eller fullgörandet har påbörjats) av båda parter på användarens begäran till fullo, innan ångerrätten utnyttjas.

2.4.3.2. Lyckas TidyApp inte tillsätta en bokningsförfrågan, upprättas inget städavtal. TidyApp underrättar användaren därom (per e-mail eller telefon). TidyApp kan vid detta tillfälle föreslå alternativa tidpunkter.

2.4.3.3. Vanligtvis meddelar TidyApp acceptans eller avvisningen av en bokningsförfrågan 1 dagar innan tjänsten ska utföras av tjänsteutövaren. TidyApp förbehåller sig rätten att säga upp städavtalet om det vid en tidigare avtalad besiktning av användarens utrymmen framgår att om nedsmutsningsgraden grovt överskrider förväntningarna eller ett liknande skäl att avstå föreligger.

2.5. Profildata skall lämnas sanningsenligt och fullständigt och hållas uppdaterad. Användaren kan därför uppdatera sin profil. Den uppgjorda användarprofilen får inte överlåtas till tredje part. Varje användare får registrera sig med endast en profil. Det finns ingen rättighet till upprättande av en profil. TidyApp förbehåller sig rätten att utan motivering radera profiler och spärra användarnas tillgång till Appen och profilen. En spärrad användare får inte lägga upp en ny profil.

2.6. Appen står till användarens förfogande att tillgodose sitt privata behov av hushållsnära tjänster dock inte för kommersiellt bruk (vidareförmedling).

2.7. TidyApp kan när som helst utan angivelse av orsak ändra funktioner i Appen, ta bort eller lägga till nya funktioner respektive tillåta användningen av vissa funktioner endast under vissa förutsättningar.

2.8. För att ett avtal ska kunna upprättas mellan användaren och TidyApp, behöver användaren godkänna att han eller hon är berättigad till skattereduktion enligt de skatterättsliga bestämmelserna om rutavdrag och därtill uppge sitt personnummer. Användaren godkänner därmed att han eller hon har outnyttjat belopp för rutavdrag som motsvarar beloppet för beställningen. Skulle Skatteverket avslå ansökan om skattereduktion kommer TidyApp att debitera användaren på återstående del av beloppet.

2.9. Det är inte tillåtet att utan godkännande från TidyApp göra reklam för egna eller främmande Internettjänster, städverksamhet eller övriga tjänster via Appen.

3. Användaravtalets syfte

3.1. TidyApp erbjuder användaren möjligheten att använda plattformen och att registrera sig med en profil i Appen för att flexibelt, t.ex. med kort varsel, kunna beställa städtjänster.

3.2. TidyApp garanterar inte att ett uppdrag kan beläggas förrän mail med uppdatering av utförare har gjorts. Därefter gäller avbokningsförfarande.

3.3. En specifik utförare har rätt att avböja ett uppdrag.

3.4. TidyApp förmedlar inga anställda för tillhandahållandet av städtjänster, utan endast självständiga företagare som inte är avhängig av ett anställningsavtal. Användaren samtycker till att tjänsteutövaren genomför städtjänster såsom en självständig leverantör och inte såsom en anställd.

3.5. Innan en tjänsteutövare förmedlas för första gången av TidyApp, kontrollerar TidyApp en gång vid ett personligt samtal med tjänsteutövaren dess bakgrund, referenser och erfarenhet. Det faktiska uppfyllandet av åtagandet övervakas inte av TidyApp. Användaren skall själv se till att städtjänsterna är utförda enligt uppdragsspecifikation.

3.6. Användaren kan välja en prioriterad tjänsteutövare. TidyApp kommer att ta hänsyn till användarens önskemål vid bokningen och försöka att tillsätta den prioriterade tjänsteutövaren. Bokningen av den prioriterade tjänsteutövaren kan inte garanteras utan beror på den prioriterade utförarens beslut.

3.7. Om en avtalad tidpunkt inte kan hållas, stödjer TidyApp användaren och utföraren att hitta en alternativ tidpunkt. TidyApp ansvarar inte för att en annan tidpunkt hittas med framgång. Användaren kontaktar en genom TidyApp känd tjänsteutövare endast via TidyApps kundtjänst.

 

4. Bedömning

4.1. Användare kan lämna bedömningar avseende den levererade tjänsten på plattformen.

4.2. Bedömningar måste baseras på sanningsenliga fakta. De skall formuleras sakligt och får inte innehålla kränkande, skymfande, brottsligt relevant eller annat stötande innehåll (t.ex. inkräkta på tredje parts rättigheter). Bedömningar som strider mot detta publiceras inte respektive tas bort. Bedömningar utgör alltid författarens (användarens) uttalanden och inte TidyApps åsikter. TidyApp kontrollerar bedömningar regelbundet.

4.3. TidyApp följer upp berättigade klagomål angående bedömningar och – om nödvändigt – vidtar åtgärd.

4.4. Genom inlämning av en bedömning ger användaren TidyApp kostnadsfritt användningsrätten till bedömningstexterna, obegränsad i tid och rum. TidyApp är berättigad att fritt förfoga över bedömningarna, framförallt att bearbeta och använda dem för vidare bedömningstjänster, att lämna dem vidare till tredje part och att publicera dem

4.5. Omotiverade multipla bedömningar, självbedömningar eller andra sätt att försöka förvränga bedömningssystemet är inte tillåtna.

 

5. TidyApps ansvar

TidyApp ansvarar inte för utförandet av städavtalet genom tjänsteutövaren och/ eller användaren. Detta gäller i synnerhet, men inte uteslutande, i fråga om ett brott mot städavtalet eller av användarvillkoren orsakade av användaren och/ eller av användningen av plattformen och/ eller påbörjandet, genomförandet och uppsägning av städavtalet.

TidyApp ansvarar vid brott mot avtalsenliga eller utom obligatoriska plikter orsakade av TidyApp enligt lag. För skadestånd ansvarar TidyApp – oavsedd på vilka rättsliga grunder – vid uppsåt och grov oaktsamhet. Vid vanlig oaktsamhet ansvarar TidyApp endast (1.) för skador förorsakade av brott mot liv, kropp och hälsa och (2.) för skador förorsakade av ett brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse (en förpliktelse, vars uppfyllande är en förutsättning för det korrekta genomförande av användaravtalet och som användaren regelbundet litar och har all rätt att lita på)(primär avtalsplikt).

5.1. Appen kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av tredje part och vilkas innehåll TidyApp kanske inte har kännedom om. Länkar till främmande hemsidor syftar endast till att underlätta navigeringen. TidyApp tar inget ansvar för innehållet på främmande hemsidor.

6. Användarens ansvar

6.1. Användaren friställer TidyApp för samtliga skador som uppstår, genom att användaren handlar i strid mot användarvillkoren genom användning av användarplattformen och/eller påbörjande, genomförande och avveckling av städavtalet. Användaren samtycker också till att friställa TidyApp från allt ansvar för alla skador genom tjänsteutövare och tredje part orsakade av användaren till följd av handlingar i strid mot användarvillkoren genom användning av användarplattformen och/eller påbörjande, genomförande och avveckling av städavtalet.

7. Information om personuppgiftsskydd

7.1. TidyApp behandlar användarens personuppgifter i enlighet med (”Integritetspolicy“) vilken återfinns i Appen. Genom att acceptera dessa allmänna villkor accepterar användaren även behandling av personuppgifter i enlighet med Integritetspolicyn.

TidyApp ger användaren under användaravtalets giltighetstid insyn i dessa data, inklusive uppgifter om av användaren beställda tjänster, samt erbjuda möjligheten att ändra uppgifterna. I detta syfte måste användaren logga in på plattformen med sin e-mail adress och lösenord.

 

9. TILLÄMPLIG RÄTT, DOMSTOL, AVTALSSPRÅK

9.1. För användaravtalet gäller svensk lag.

9.2. Avtals- och förhandlingsspråket är svenska.

9.3. Vid tvist rörande användaravtalet respektive dessa användarvillkor kan användaren vända sig till allmän domstol.

8. ÄNDRING AV ANVÄNDARAVTALET OCH DESS LÖPTID

8.1. TidyApp har rätt att ändra användaravtalet under iakttagelse av lagliga föreskrifter. Sådana ändringar anses från användaren accepterade och träder för löpande användaravtal i kraft när TidyApp meddelat användaren om ändringarna skriftligen, via e-post eller via Appen och användaren inte motsätter sig ändringen inom fyra veckor fr.o.m. mottagandet. Ändringar gäller alltid för framtiden.

8.2. Användaravtalets löptid är obegränsad. Det kan sägas upp med två veckors varsel vid månadsslutet. Rätten till uppsägning på skäliga grunder berörs inte. En uppsägning av användaravtalet påverkar inte redan ingångna städavtal med tjänsteutövare.

Bilaga 1. Städavtal

Allmänna Villkor för tjänster bokade genom "TidyApp"

TidyApp Nordic AB (559145-1603), C/O TechBuddy AB, Strandvägen 47, 114 56 Stockholm driver en plattform via applikationen ”TidyApp” till mobiltelefon (”Appen“). Därigenom kan konsumenter och företag (”användare“) boka hushållsnära tjänster (”tjänster“ eller ”städaktiviteter“).

En användare är en konsument eller företrädare av ett företag som har skapat ett konto genom TidyApps plattform.

Innan användning av Appen skall användaren noggrant läsa de allmänna villkoren och bekräfta villkoren för användningen av TidyApp (”användarvillkoren“).

TidyApp erbjuder städtjänster med hjälp av deras utvalda underleverantörer (”Utförare”). Utföraren har rätt att använda ett ombud, i form av anställda eller av en underleverantör, i utförandet av tjänsten.

Detta städavtal reglerar, mellan TidyApp och användaren, upprättat städavtal.

1. Syfte och avslut av städavtalet

1.1. Städavtalet är ett avtal med både arbets-och tjänsteelement. Användaren har gentemot TidyApp anspråk på leverans av hushållsnära tjänster enligt användarens bokningsförfrågan. TidyApp har gentemot användaren anspråk till betalning av den i bokningsförfrågan nämnda kompensation, efter överenskomna tjänster har levererats.

1.2. Ett städavtal upprättas enligt följande: Genom att användaren via Appen väljer städtjänster till ett bestämt pris och klickar på knappen ”Boka“, lämnas en offert för avslut av ett motsvarande städavtal (”Offert“ eller ”Bokningsförfrågan“). Användaren godkänner principiellt de allmänna villkoren och därigenom städavtalet genom att genomföra en bokning.

1.3. Efter lämnandet av bokningsförfrågan får användaren en bokningsbekräftelse av TidyApp som ännu inte innehåller någon accept av användarens offert.

1.4. TidyApp söker en utförare baserat på förfrågan.

1.5. Informerar en utförare TidyApp om viljan att åta sig uppdraget meddelar TidyApp användaren genom ett e-mail och därmed acceptans av uppdraget. Genom mottagandet av detta e-mail respektive uppdragsbekräftelsen anses städavtalet ingånget.
 
1.6. Uppdragsbekräftelsen innehåller uppgifter om den överenskomna tjänstens omfattning (d.v.s. enligt beskrivningen i bokningsförfrågan) men följer principiellt Bilaga 1.1 Städinstruktion.
 

2. Regler för städavtalet

2.1. Användaren lämnar utföraren för avtalsuppfyllande nödvändiga uppgifter och stöd för att säkerställa en smidig och effektiv hantering. Användaren ser till att alla för utförandet av tjänsten nödvändiga förutsättningar är uppfyllda vid den avtalade tidpunkten. Detta gäller särskilt avseende tillträdet till lokalen för tjänsteutövningen samt utrustning.

2.2. Utföraren utför tjänster i enlighet med städavtalet och Bilaga 1.1 Städinstruktion

2.3. Användaren ska tillhandahålla nödvändiga rengöringsmedel. Dessa ska vara tillgängliga vid början av tjänsteutövningen.

2.4. En avvikelse av det överenskomna antalet timmar av den tjänst som skall tillhandahållas måste avtalas mellan TidyApp och användaren i förväg. Avviker det faktiska antalet arbetade timmar från det antalet bokade timmar, är användaren förpliktigad att omedelbart underrätta TidyApp om denna avvikelse. Anpassning av tiden är möjlig endast i 30 minuters intervall. Den nedersta gränsen bestående av 2 timmar kan inte underskridas.

2.5. Arbetet betraktas som avtalsenligt uppfyllt och godkänt om användaren inte reklamerar omedelbart efter avslutat städarbete. Vid berättigade reklamationer (brister) skall användaren underrätta TidyApp inom 24 timmar efter utförd rengöring och ge utföraren en rimlig tidsfrist för åtgärd men minst 24 timmar. TidyApp kommer att vidarebefordra reklamationen till utföraren utan dröjsmål, om inte användaren själv redan har varit i kontakt med utföraren och påpekat bristerna. TidyApp kommer, inom ramen av sina legala möjligheter och inom vad som kan anses vara ekonomiskt rimligt, att tillse att bristerna åtgärdas. TidyApp har rätt till men är inte förpliktigad att tillgodose användarens förbättringskrav. TidyApp ansvarar inte för framgång av förbättringskraven, skador eller för andra utgående rättsföljder. Användarens legala anspråk mot tjänsteutövaren utöver rätten till förbättringsåtgärder kvarstår oförändrade.

 

3. Betalning

3.1. Efter fullföljandet av städavtalet skall användaren till TidyApp betala det överenskomna priset med vid bokningstillfället vald betalningsmetod.

3.2. Användaren betalar med befriande verkan för tjänsten till TidyApp.

3.3. Användaren förpliktigar sig till att godkänna om han eller hon är berättigad till skattereduktion enligt de skatterättsliga bestämmelserna om RUT-avdrag. Skulle Skatteverket avslå ansökan om skattereduktion kommer TidyApp att debitera användaren på återstående del av beloppet.

3.4. TidyApp utfärdar elektroniskt en faktura till användaren för utförda tjänster/städarbeten.


4. Avbokning/Uppsägning

4.1. En avbokning av en bokad tjänst kan ske kostnadsfritt upp till 48 timmar innan bokningens starttid, oavsett engångsbokning eller prenumeration. Avbokar användaren ett uppdrag inom 48 timmar innan tidpunkten för utförandet utgår en avbokningskostnad på 200 kronor till TidyApp. Avbokas tillfället inom 24 timmar innan bokningens starttid debiteras 80% av bokningens ordinarie pris, detta då städpartnern har rätt till ersättning.

4.2. En prenumeration kan sägas upp kostnadsfritt (i annat fall enligt punkt 4.1) med 48 h varsel innan nästkommande städtillfälle. En uppsägning anses ha inkommit när den inkommit till [email protected] Det räcker alltså inte med att avboka kommande tillfällena i appen.

 

5. Prislista (innan RUT, inkl. moms)

5.1. Pris för alla tjänster vid engångsbokning är 530 kronor per timme inkl. moms. (265 kr/h efter RUT).

5.2. Pris för alla tjänster vid återkommande bokning är 430 kronor per timme inkl. moms. (215 kr/h efter RUT).

5.3. Pris för flyttstädning är 700 kr per timme inkl. moms (350 kr/h efter RUT).

 

6. Tillämplig rätt, domstol, avtalsspråk

6.1. För städavtalet gäller svensk lag.

6.2. Avtals- och förhandlingsspråket är svenska.

6.3. Vid tvist rörande städavtalet kan användaren vända sig till allmän domstol.

 

Bilaga 1.1 Städinstruktion

Städinstruktioner för utförare

Samtliga rum

Vädring

Dammtorkning av alla tillgängliga ytor, som till exempel bord, dörrar och element

Putsning av speglar och glaspaneler (ej fönster)

Dammtorkning av alla (tillgängliga) lampor

Rengöring av socklar och lister

Dammsugning av mattor

Dammsugning och våttorkning av golv

Hantering av sopor

Dammning av möbler

Dammning av elektronik (t.ex. TV)

Kök

Rengöring av spis och fläktkåpa

Rengöring av arbetsytor

Damma av köksutrustning (t.ex. espressomaskin) och andra fristående apparater (t.ex. mikrovågsugn)

Rengöring av diskbänk

Badrum

Rengöring av handfat och toalett

Rengöring av dusch och badkar

Avlägsnande av kalkrester kring badrumsinredning

Torkning och putsning av kakel

Sovrum

Sängbäddning (ej byte av lakan)

Damning av fria ytor och sänggavlar

Vardagsrum och övriga rum

 

Integritetspolicy

TidyApp samlar in och använder uppgifter som kan kopplas till våra användare, så kallade personuppgifter. Här finns information om hur TidyApp hanterar personuppgifter och användarens rättigheter i samband med detta.

TidyApp Nordic AB är det företag som är så kallad personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs här.

Vad använder TidyApp mina uppgifter till?

På TidyApp samlar vi in uppgifter för att kunna erbjuda våra användare våra tjänster. I allmänhet använder vi uppgifter för att:

Skapa bokningar åt våra kunder

Ta betalt för våra tjänster

Informera våra kunder om deras bokningar

Förbättra våra produkter. Vi analyserar beteenden hos grupper av användare, till exempel vilka städare som är mest populära hos olika typer av kunder. Vilket innehåll som våra användare är mest intresserade av (t.ex. nyhetsbrev).

Leverera och administrera prenumerationer och andra tjänster som användarna beställer.

Det är viktigt att för både oss och våra användare att vi behandlar personuppgifter på ett säkert och tillbörligt sätt. Vi måste även uppfylla ett antal krav som uppställs i svensk och europeisk lagstiftning. Bland annat måste all behandling av personuppgifter ha något som kallas laglig grund för behandling och syfte. Detta beror på att det är du som äger dina personuppgifter. Innan vi kan samla in och behandla uppgifter om dig måste vi försäkra oss om att behandlingen har en laglig grund. Vidare måste vi se till att uppgifterna raderas när syftet med behandlingen är uppnådd.
 

Vi använder våra användares uppgifter på följande sätt:

Mail – För att kontakta våra kunder i transaktionssyfte samt att skicka erbjudanden (valfritt).

Facebook-id – För inloggning samt kunna använda Facebooks funktioner för att kommunicera med kunder.

Namn – I både utförande av uppdrag och kommunikation blir det trevligare om vi det vad ni heter.

Facebooks basbehörigheter (valfritt) – För att lättare kunna anpassa valet av partner till kund samt för att på ett bättre sätt kunna bestämma vår målgrupp.

Adress – Detta lagras enbart när en kund valt att ange faktureringsuppgifter för att snabbare kunna boka eller då en bokning har gjorts, i det fallet används det för att kunna utföra uppdraget samt att uppfylla obligatoriska lagkrav.

Personnummer – För att kunna ansöka om RUT hos Skatteverket.

Telefonnummer – För att kunna kontakta våra kunder avseende uppdrag, angående transaktioner samt i marknadsföringssyfte.

Bild – För att städaren enklare skall veta vem man skall träffa men även för att göra kundupplevelsen bättre.

IP – För att kunna registrera eventuella intrångsförsök, bedrägerier, i stort; kunna logga det som händer i våra system.

Den data som av kunden anges i bokningen – Kunden ges möjlighet att beskriva sitt uppdrag i fritext. Den information som anges här behövs för att kunna utföra uppdraget på önskat sätt.  

Hur längre lagrar TidyApp mina personuppgifter?

Vi ska radera personuppgifter när det inte längre är nödvändigt att behandla dem. Hur lång tid det tar att behandla uppgifterna varierar beroende på vårt syfte med behandlingen. På TidyApp har vi tydliga regler och rutiner för radering av personuppgifter. Vissa uppgifter raderas inom kort tid och andra uppgifter lagras under längre perioder.

Så här länge lagrar vi personuppgifter:

Mail – Kunder: så länge dom är kunder. Icke-kunder: 7 år i marknadsföringssyfte.

Facebook-id – Kunder: så länge dom är kunder. Icke-kunder: 7 år i marknadsföringssyfte.

Namn – Kunder: så länge dom är kunder. Icke-kunder: 7 år i marknadsföringssyfte eller tillräckligt länge för att uppfylla obligatoriska lagkrav.

Facebooks basbehörigheter (valfritt) – Kunder: så länge dom är kunder. Icke-kunder: 7 år i marknadsföringssyfte.

Adress – Kunder: så länge dom är kunder. Icke-kunder: Tillräckligt länge för att uppfylla obligatoriska lagkrav (såsom bokföringslagen).

Personnummer – Kunder: så länge dom är kunder. Icke-kunder: Tillräckligt länge för att uppfylla obligatoriska lagkrav (såsom bokföringslagen).

Telefonnummer – Kunder: så länge dom är kunder. Icke-kunder: 7 år i marknadsföringssyfte.

Bild – Kunder: så länge dom är kunder. Icke-kunder: 7 år.

IP – Ett (1) år.

Den data som av kunden anges i bokningen – Kunder: så länge dom är kunder. Icke-kunder: Tillräckligt länge för att uppfylla obligatoriska lagkrav (såsom bokföringslagen).

 

Användning av personuppgiftsbiträden

Vi använder tjänsteleverantörer som utför vissa uppgifter åt oss. Några av dessa tjänsteleverantörer kommer att ha tillgång till personuppgifter. Ett exempel på en tjänst som vi erhåller är lagring av data. Tjänsteleverantörerna är våra så kallade personuppgiftsbiträden. Det betyder att vi fortfarande har ansvaret för personuppgiftsbehandlingen. Företaget som är personuppgiftsbiträde får bara behandla personuppgifter för att leverera den aktuella tjänsten till oss. De får inte behandla uppgifterna på något annat sätt än vad vi bestämmer. Detta betyder att de inte heller får använda uppgifterna för egna syften.

Vår användning av personuppgiftsbiträden utvärderas noga, bland annat avseende informationssäkerhet för att säkerställa att uppgifterna behandlas korrekt. Vissa av våra personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifter utanför Sverige och EU/EES. Att uppgifter behandlas utanför Sverige och EU/EES är vanligt och lagligt, förutsatta att vissa ytterligare krav uppfylls avseende säkerställande av skydd för uppgifterna.

Primärt är det följande leverantörer tar del av din data (men får ej nyttja i eget syfte):

  • Braintree
  • Klarna
  • Paypal
  • DigitalOcean
  • Google Analytics
  • Firebase
  • Mailchimp
  • Zendesk
  • Slack
  • 46elks

Vilka rättigheter har jag – och hur nyttjar jag mina rättigheter?

Du har starka rättigheter till dina uppgifter; du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att få rättelse eller i enlighet med lagen kräva radering av uppgifterna vi har om dig. Om du inte vet om TidyApp behandlar dina personuppgifter kan du be om svar på detta genom att kontakta oss. Nedan finner du information om hur du kan nyttja dina rättigheter.

Din rätt att få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig (rätt till insyn).

Du har rätt att få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig. För att få tillgång till dessa kontaktar du oss per mail, enligt kontaktuppgifterna längst ned.

Din rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Detta gör du genom att kontakta oss per mail, enligt kontaktuppgifterna längst ned.

Din rätt att få uppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”).

Du har som huvudregel rätt att få dina personuppgifter raderade enligt GDPR. För att be om radering ska du kontakta oss per mail, enligt kontaktuppgifterna längst ned.

Din rätt till att invända mot och begränsa behandling.

Under vissa omständigheter kan vi behandla personuppgifter där behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra berättigade intressen, förutsatt att de registrerades rättigheter och friheter inte väger tyngre. I sådana fall har du, den registrerade, rätten att invända mot att vi behandlar personuppgifter om dig. Som huvudregel kommer vi att stoppa behandlingen av personuppgifterna, och detta gäller undantagslöst om syftet är direkt marknadsföring. Under vissa omständigheter har du också möjlighet att begära att behandlingen av dina personuppgifter stoppas eller begränsas. Om du nyttjar denna rätt får dina personuppgifter endast behandlas baserat på ditt samtycke eller för vissa andra ändamål som framgår direkt av personuppgiftslagstiftningen.

Din rätt att kopiera dina uppgifter i ett digitalt format (rätt till dataportabilitet).

Du har under vissa omständigheter rätt att få uppgifter som du har gett oss i ett digitalt format och även få uppgifter överförda till annan verksamhet om du så önskar och det är tekniskt möjligt och försvarbart. Denna rätt gäller endast information som behandlas med hjälp av automatiserade metoder samt baserat på ditt samtycke eller behandlas som en del av uppfyllandet av ett avtal med dig. Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter du har lämnat till oss, antingen direkt genom till exempel kontaktformulär eller genererade genom din användning av våra tjänster. För att kunna nyttja din rätt till dataportabilitet ska du kontakta oss per mail, enligt kontaktuppgifterna längst ned.

Vi vill göra dig uppmärksam på att det finns några undantag från de rättigheter vi har beskrivit här. Dessa undantag följer av lagstiftningen, och kan till exempel innebära att tillgång inte ges till vissa uppgifter på grund av hänsyn till andras rättigheter och friheter, eller att vissa personuppgifter inte kan raderas eftersom lagstiftning eller andra överväganden uppställer krav på lagringstid.

Om jag tidigare har lämnat samtycke till att mina personuppgifter behandlas av TidyApp, kan jag återkalla detta samtycke?

Om du har lämnat samtycke till behandlingen av dina personuppgifter för specifika ändamål kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Vi kommer då sluta behandla din information baserat på ditt samtycke. Genom att kontakta oss per mail, enligt kontaktuppgifterna längst ned, kan du återkalla ditt samtycke. Mailutskick kan även avanmälas i varje mailutskick. Är du kund hos oss kan vi ändå behöva kontakta dig per mail för att fullgöra vårt uppdrag gentemot dig (avser ej marknadsföring).

Kontaktuppgifter:

TidyApp Nordic AB
C/O TechBuddy AB
Strandvägen 47
114 56 Stockholm
Mail: [email protected]