Allmänna villkor för TidyApp

Klicka på respektive rubrik för att läsa:

Allmänna Villkor för användning av TidyApp

TidyApp vilket inkluderar både TidyApp Nordic AB (559145-1603), C/O Wist Stockholm, Hjärnegatan 10, 112 29 Stockholm samt TidyApp Sweden AB (556733-9410), C/O Wist Stockholm, Hjärnegatan 10, 112 29 Stockholm driver en förmedlingsplattform via applikationen ”TidyApp” till mobiltelefon (”Appen“).

Därigenom kan konsumenter och företag (”användare“) boka tjänsteutövare för hushållsnära tjänster (”tjänster“ eller ”städaktiviteter“). Tjänsteutövare är företag godkända för F-skatt som agerar självständigt och för egen räkning (”tjänsteutövare“).

Innan användning av Appen skall användaren noggrant läsa de allmänna villkoren och bekräfta villkoren för användningen av TidyApp (”användarvillkoren“). Användarvillkoren kan sparas och skrivas ut via webbläsaren.

TidyApp själv erbjuder inga städtjänster, utan förmedlar för tjänsteutövare avtal mellan användaren och tjänsteutövare. I dessa sammanhang är TidyApp i namnet och med fullmakt för tjänsteutövaren, efter tjänsteutövarens godkännande berättigad att för tjänsteutövarens räkning ta emot och bekräfta bokningsförfrågningar från användaren, att vidarebefordra betalningar till tjänsteutövare samt utfärda fakturor i tjänsteutövarens namn. TidyApp avgör inte om tjänsteutövaren accepterar användarens uppdrag eller inte. Tjänsteutövaren har rätt att använda ett ombud, i form av anställda eller av en underleverantör, i utförandet av tjänsten.

Användaren ingår således principiellt två avtalsförhållanden: dels ett avtal med TidyApp om användandet av plattformen (”användaravtal”; detta avtal regleras i följande användarvillkor). Å andra sidan ett avtal med en tjänsteutövare om utförandet av hushållsnära tjänster (”städavtal”). För städavtalet gäller separata allmänna villkor.

1. Giltighetsområde, registrering och användning av Appen

Användarvillkoren gäller för det ingångna användaravtalet mellan användaren och:
TidyApp vilket inkluderar både TidyApp Nordic AB (559145-1603), C/O Wist Stockholm, Hjärnegatan 10, 112 29 Stockholm samt TidyApp Sweden AB (556733-9410), C/O Wist Stockholm, Hjärnegatan 10, 112 29 Stockholm.

representerat genom verkställande direktör för TidyApp Nordic AB som operatör av Appen. Huvudverksamheten i detta bolag; Tillhandahållandet av en Internet-marknadsplats för hushållsnära tjänster och utförandet av därtill relaterade uppgifter som förmedling av företag som utför hushållsnära tjänster.
E-mail: [email protected]
Vår kundservice nås varje dag per mail.

För acceptera användarvillkoren (dvs. sluta användaravtalet), fyller användaren i uppgifterna som skall förmedlas till TidyApp i online registreringsblanketten och skickar dessa data (”användarprofil” eller ”profildata”) genom att klicka på relevant knapp efter att användaren har accepterat dessa användarvillkor samt integritetspolicyn. TidyApp sänder användaren en bekräftelse av sin registrering per e-mail samt dessa användarvillkor och en sekretessdeklaration från TidyApp. Genom mottagandet av detta e-mail hos användaren är användaravtalet ingånget.

Ångerrättsinformation
Ångerrätt
Användaravtalet kan utan uppgift om anledning därtill skriftligen (t.ex. genom brev, fax, e-mail) ångras. Fristen om 14 dagar för ångerrätt börjar löpa efter mottagandet av denna skriftliga information, dock inte före den dag då avtalet ingås och inte heller före uppfyllandet av våra informationsplikter enligt 2 kap. 2,3 och 5 §§ lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. För att värna om ångerfristen räcka det att sända ångermeddelandet i tid. Ångermeddelandet skall skickas till:
TidyApp, C/O Wist Stockholm, Hjärnegatan 10, 112 29 Stockholm
[email protected]

Verkan av att användaren utövar sin ångerrätt
Vid giltig ånger skall ömsesidigt erhållna prestationer återgäldas och eventuellt dragen nytta (t.ex. ränta) friges. Kan den mottagna prestationen samt nyttjandet (t.ex. användningsfördelar) inte eller delvis inte eller bara i försämrat tillstånd återlämnas, måste vi kompenseras för värdet. Detta kan leda till att avtalsenliga betalningsförpliktelser för perioden till ångermeddelandet måste uppfyllas. Betalningsförpliktelser måste uppfyllas inom 30 dagar. För användaren börjar fristen vid avsändningen av ångermeddelandet, för oss börjar fristen vid mottagandet.

Särskild information
Ångerrätten upphör i förtid om avtalet uppfylls (tjänsten eller fullgörandet har påbörjats) av båda parter på användarens begäran till fullo, innan ångerrätten utnyttjas.Slut på ångerrättsinformation
Profildata skall lämnas sanningsenligt och fullständigt och hållas uppdaterat. Användaren kan därför uppdatera sin profil.
Den uppgjorda användarprofilen får inte överlåtas till tredje part. Varje användare får registrera sig med endast en profil. Det finns ingen rättighet till upprättande av en profil. TidyApp förbehåller sig rätten att utan motivering radera profiler och spärra användarnas tillgång till Appen och profilen. En spärrad användare får inte lägga upp en ny profil.
Appen står till användarens förfogande att tillgodose sitt privata behov av hushållsnära tjänster, inte för kommersiellt burk (vidareförmedling). Användarna har kostnadsfri tillgång till de i punkt 2 närmare beskrivna tjänster av TidyApp.
TidyApp kan när som helst utan angivelse av orsak ändra funktioner i Appen, ta bort eller lägga till nya funktioner respektive tillåta användningen av vissa funktioner endast under vissa förutsättningar.
För att ett städavtal ska kunna upprättas mellan användaren och tjänsteutövaren, behöver användaren godkänna att han eller hon är berättigad till skattereduktion enligt de skatterättsliga bestämmelserna om rutavdrag och därtill uppge sitt personnummer. Användaren godkänner därmed att han eller hon har outnyttjat belopp för rutavdrag som motsvarar beloppet för beställningen. Skulle Skatteverket avslå ansökan om skattereduktion kommer TidyApp att debitera användaren på återstående del av beloppet.
Det är inte tillåtet att utan godkännande från TidyApp göra reklam för egna eller främmande Internettjänster, städverksamhet eller övriga tjänster via Appen.

2. Användaravtalets syfte
TidyApp erbjuder användaren möjligheten att använda plattformen och att registrera sig med en profil i Appen för att flexibelt, t.ex. med kort varsel, kunna utnyttja förmedlingen av städtjänster.
TidyApp förmedlar användaren kostnadsfritt en tjänsteutövare för den i sin bokningsförfrågan valda, kostnadspliktiga tjänsten. TidyApp garanterar ingen framgång vid förmedlingen. TidyApp vidarebefordrar användarens bokningsförfrågan till tjänsteutövare som TidyApp samarbetar med. Respektive tjänsteutövare bedömer om tjänsten enligt bokningsförfrågan ska accepteras eller avböjas. Tjänsteutövaren får inga instruktioner från TidyApp om utförandet av städavtalet, utan utför tjänsten i eget regi och under eget ansvar. I de fall tjänsteutövaren avböjer att utföra tjänsten, söker TidyApp efter en alternativ passande tjänsteutövare.
TidyApp förmedlar inga anställda för tillhandahållandet av städtjänster, utan endast självständiga företagare som inte är avhängigt av ett anställningsavtal. Användaren samtycker till att tjänsteutövaren genomför städtjänster såsom en självständig leverantör och inte såsom en anställd. I synnerhet måste användaren samtycka till att inte ge tjänsteutövaren instruktioner om tillvägagångssätt, tid, plats och innehåll i prestationerna. Dessa ska istället överenskommas i enlighet med städavtalet med tjänsteutövaren. Om TidyApp får vetskap om att en användares och en tjänsteutövares relation utgör ett anställningsförhållande är detta grund för omedelbar uppsägning av användaravtalet.
Innan en tjänsteutövare förmedlas för första gången av TidyApp, kontrollerar TidyApp en gång vid ett personligt samtal med tjänsteutövaren dess bakgrund, referenser och erfarenhet. Det faktiska uppfyllandet av åtaganden under städavtalet (se därtill Allmänna Villkoren Städavtal) övervakas inte av TidyApp och användaren kan inte få någon garanti genom TidyApp. Användaren skall själv se till att städtjänsterna är utförda enligt uppdragsspecifikation.
Användaren kan välja en prioriterad tjänsteutövare. TidyApp kommer att ta hänsyn till användarens önskemål vid förmedlingen och försöka att förmedla ett städavtal för kunden med den prioriterade tjänsteutövaren. Förmedlingen av den prioriterade tjänsteutövaren kan inte garanteras utan beror på den prioriterade tjänsteutövarens beslut.
Om en avtalad tidpunkt inte kan hållas, stödjer TidyApp användaren och tjänsteutövaren att hitta en alternativ tidpunkt. TidyApp ansvarar inte för att en annan tidpunkt hittas med framgång.
Uppkommer ett städavtal mellan användaren och tjänsteutövaren, övertar TidyApp dessutom tjänsterna kring betalningen via ett betalningsinstitut (se därtill Allmänna Villkoren Städavtal).
Användaren kontaktar en genom TidyApp känd tjänsteutövare endast via

3. Bedömning
Användare kan lämna bedömningar avseende den levererade tjänsten på plattformen.
Bedömningar måste baseras på sanningsenliga fakta. De skall formuleras sakligt och får inte innehålla kränkande, skymfande, brottsligt relevant eller annat stötande innehåll (t.ex. inkräkta på tredje parts rättigheter). Bedömningar som strider mot detta publiceras inte respektive tas bort. Bedömningar utgör alltid författarens (användarens) uttalanden och inte TidyApps åsikter. TidyApp kontrollerar bedömningar regelbundet. TidyApp följer upp berättigade klagomål angående bedömningar och – om nödvändigt – vidtar åtgärd.
Genom inlämning av en bedömning ger användaren TidyApp kostnadsfritt användningsrätten till bedömningstexterna, obegränsad i tid och rum. TidyApp är berättigad att fritt förfoga över bedömningarna, framförallt att bearbeta och använda dem för vidare bedömningstjänster, att lämna dem vidare till tredje part och att publicera dem
Omotiverade multipla bedömningar, självbedömningar eller andra sätt att försöka förvränga bedömningssystemet är inte tillåtna.

4. TidyApps ansvar
TidyApp ansvarar inte för utförandet av städavtalet genom tjänsteutövaren och/ eller användaren. Detta gäller i synnerhet, men inte uteslutande, i fråga om ett brott mot städavtalet eller av användarvillkoren orsakade av användaren och/ eller av användningen av plattformen och/ eller påbörjandet, genomförandet och uppsägning av städavtalet.
TidyApp ansvarar vid brott mot avtalsenliga eller utomobligatoriska plikter orsakade av TidyApp enligt lag. För skadestånd ansvarar TidyApp – oavsedd på vilka rättsliga grunder – vid uppsåt och grov oaktsamhet. Vid vanlig oaktsamhet ansvarar TidyApp endast (1.) för skador förorsakade av brott mot liv, kropp och hälsa och (2.) för skador förorsakade av ett brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse (en förpliktelse, vars uppfyllande är en förutsättning för det korrekta genomförande av användaravtalet och som användaren regelbundet litar och har all rätt att lita på)(primär avtalsplikt).
Appen kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av tredje part och vilkas innehåll TidyApp kanske inte har kännedom om. Länkar till främmande hemsidor syftar endast till att underlätta navigeringen. TidyApp tar inget ansvar för innehållet på främmande hemsidor.

5. Användarens ansvar
Användaren friställer TidyApp för samtliga skador som uppstår, genom att användaren handlar i strid mot användarvillkoren genom användning av användarplattformen och/eller påbörjande, genomförande och avveckling av städavtalet. Användaren samtycker också till att friställa TidyApp från allt ansvar för alla skador genom tjänsteutövare och tredje part orsakade av användaren till följd av handlingar i strid mot användarvillkoren genom användning av användarplattformen och/eller påbörjande, genomförande och avveckling av städavtalet.

6. Information om personuppgiftsskydd
TidyApp behandlar användarens personuppgifter i enlighet med (”Integritetspolicy“) vilken återfinns i Appen. Genom att acceptera dessa allmänna villkor accepterar användaren även behandling av personuppgifter i enlighet med Integritetspolicyn.
TidyApp ger användaren under användaravtalets giltighetstid insyn i dessa data i användarprofilen, inklusive uppgifter om av användaren beställda tjänster, samt erbjuda möjligheten att ändra uppgifterna. I detta syfte måste användaren logga in på plattformen med sin e-mail adress och lösenord.
7. Ändring av användaravtalet och dess löptid

TidyApp har rätt att ändra användaravtalet under iakttagelse av lagliga föreskrifter. Sådana ändringar anses från användaren accepterade och träder för löpande användaravtal i kraft när TidyApp meddelat användaren om ändringarna skriftligen, via e-post eller via Appen och användaren inte motsätter sig ändringen inom fyra veckor fr.o.m. mottagandet. Ändringar gäller alltid för framtiden.
Användaravtalets löptid är obegränsad. Det kan sägas upp med två veckors varsel vid månadsslutet. Rätten till uppsägning på skäliga grunder berörs inte. En uppsägning av användaravtalet påverkar inte redan ingångna städavtal med tjänsteutövare.

8. Tillämplig rätt, domstol, avtalsspråk
För användaravtalet gäller svensk lag.
Avtals- och förhandlingsspråket är svenska.
Vid tvist rörande användaravtalet respektive dessa användarvillkor kan användaren vända sig till allmän domstol.

Bilaga 1.1

Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom ”TidyApp”

TidyApp vilket inkluderar både TidyApp Nordic AB (559145-1603), C/O Wist Stockholm, Hjärnegatan 10, 112 29 Stockholm samt TidyApp Sweden AB (556733-9410), C/O Wist Stockholm, Hjärnegatan 10, 112 29 Stockholm driver en förmedlingsplattform via applikationen ”TidyApp” till mobiltelefon (”Appen“).

Därigenom kan konsumenter och företag (”användare“) boka tjänsteutövare för hushållsnära tjänster (”tjänster“ eller ”städaktiviteter“). Tjänsteutövare är företag som agerar självständigt och för egen räkning (”tjänsteutövare“).

Användaren har tecknat ett motsvarande användaravtal med TidyApp och genom TidyApp formulerat en bokningsförfrågan.

TidyApp själv erbjuder principiellt inga städtjänster, utan förmedlar för tjänsteutövare avtal mellan användaren och tjänsteutövare. I dessa sammanhang är TidyApp i namnet och med fullmakt för tjänsteutövaren, efter tjänsteutövarens godkännande, berättigad att för tjänsteutövarens räkning ta emot och bekräfta bokningsförfrågningar från användaren, att vidarebefordra betalningar till tjänsteutövare samt utfärda fakturor i tjänsteutövarens namn. TidyApp avgör inte om tjänsteutövaren accepterar användarens förfrågan av tjänst.

Användaren ingår således principiellt två avtalsförhållanden: dels ett avtal med TidyApp om användandet av plattformen (”användaravtal”). Å andra sidan ett avtal med en tjänsteutövare om utförandet av hushållsnära tjänster (”städavtal”).

För detta städavtal mellan användaren och en tjänsteutövare gäller följande allmänna villkor

(”Allmänna Villkor Städavtal“).

1. Syfte och avslut av städavtalet
Städavtalet mellan användaren och tjänsteutövaren är ett avtal med både arbets-och tjänsteelement; avtalspart är endast användaren och tjänsteutövaren. Användaren har gentemot tjänsteutövaren anspråk på leverans av hushållsnära tjänster enligt användarens bokningsförfrågan. Tjänsteutövaren har gentemot användaren anspråk till betalning av den i bokningsförfrågan nämnda kompensation, efter överenskomna tjänster har levererats.

Ett städavtal upprättas enligt följande:
Genom att användaren via Appen väljer städtjänster till ett bestämt pris och klickar på knappen ”Boka“, lämnas en bindande offert för avslut av ett motsvarande städavtal (”Offert“ eller ”Bokningsförfrågan“). Användaren måste godkänna de allmänna villkoren innan han eller hon klickar på ”Boka”.
Efter lämnandet av bokningsförfrågan får användaren en bokningsbekräftelse av TidyApp som ännu inte innehåller någon accept av användarens offert.
TidyApp förmedlar användarens offert baserad på förfrågan till passande tjänsteutövare. Har användaren specificerat en favoriserad tjänsteutövare, till denne.

Informerar en tjänsteutövare TidyApp om viljan att acceptera offerten, meddelar TidyApp, i namnet och i fullmakt för tjänsteutövaren, användaren genom ett e-mail acceptans av offerten (”Uppdragsbekräftelse“). Genom mottagandet av detta e-mail respektive uppdragsbekräftelsen anses städavtalet ingånget.
Uppdragsbekräftelsen innehåller uppgifter om den överenskomna tjänstens omfattning (d.v.s. enligt beskrivningen i bokningsförfrågan) och om tjänsteutövaren (identitet och adress) som kommer att utföra tjänsten.

Ångerrättsinformation
Ångerrätt
Användaravtalet kan utan uppgift om anledning därtill skriftligen (t.ex. genom brev, fax, e-mail) ångras. Fristen om 14 dagar för ångerrätt börjar löpa efter mottagandet av denna skriftliga information, dock inte före den dag då avtalet ingås och inte heller före uppfyllandet av våra informationsplikter enligt 2 kap. 2,3 och 5 §§ lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. För att värna om ångerfristen räcka det att sända ångermeddelandet i tid. Ångermeddelandet skall skickas till:
TidyApp, C/O Wist Stockholm, Hjärnegatan 10, 112 29 Stockholm

eller

[email protected]

Verkan av att användaren utövar sin ångerrätt
Vid giltig ånger skall ömsesidigt erhållna prestationer återgäldas och eventuellt dragen nytta (t.ex. ränta) friges. Kan den mottagna prestationen samt nyttjandet (t.ex. användningsfördelar) inte eller delvis inte eller bara i försämrat tillstånd återlämnas, måste vi kompenseras för värdet. Detta kan leda till att avtalsenliga betalningsförpliktelser för perioden till ångermeddelandet måste uppfyllas. Betalningsförpliktelser måste uppfyllas inom 30 dagar. För användaren börjar fristen vid avsändningen av ångermeddelandet, för oss börjar fristen vid mottagandet

Särskild information
Ångerrätten upphör i förtid om avtalet uppfylls (tjänsten eller fullgörandet har påbörjats) av båda parter på användarens begäran till fullo, innan ångerrätten utnyttjas.
Slut på ångerrättsinformation

Lyckas TidyApp inte att förmedla en bokningsförfrågan, upprättas inget städavtal. TidyApp underrättar användaren därom (per e-mail eller telefon). TidyApp kan vid detta tillfälle föreslå alternativa tidpunkter.
Vanligtvis meddelar TidyApp acceptans eller avvisningen av en bokningsförfrågan 1 dagar innan tjänsten ska utföras av tjänsteutövaren.
TidyApp förbehåller sig rätten att å tjänsteutövaren vägnar säga upp städavtalet om det vid en tidigare avtalad besiktning av användarens utrymmen framgår att om nedsmutsningsgraden grovt överskrider förväntningarna eller ett liknande skäl att avstå föreligger.

2. Regler för städavtalet
Användaren lämnar tjänsteutövaren för avtalsuppfyllande nödvändiga uppgifter och stöd för att säkerställa en smidig och effektiv hantering. Användaren ser till att alla för utförandet av tjänsten nödvändiga förutsättningar är uppfyllda vid den avtalade tidpunkten. Detta gäller särskilt avseende tillträdet till lokalen för tjänsteutövningen.

Tjänsteutövaren utför tjänster i enlighet med städavtalet utan instruktioner från TidyApp eller användaren angående typ, plats, tidpunkt och innehållet i prestationerna. Dessa ska istället överenskommas mellan tjänsteutövaren och användaren i enlighet med städavtalet. Tjänsteutövaren utför tjänsten i egen regi och under eget ansvar med beaktande av städavtalet.

Användaren ska tillhandahålla nödvändiga rengöringsmedel. Dessa ska vara tillgängliga vid början av tjänsteutövningen.

En avvikelse av det överenskomna antalet timmar av den tjänst som skall tillhandahållas måste avtalas mellan tjänsteutövaren och användaren i förväg. Avviker det faktiska antalet arbetade timmar från det antalet bokade timmar, är användaren förpliktigad att omedelbart underrätta TidyApp om denna avvikelse. Anpassning av tiden är möjlig endast i 30 minuters intervall. Den nedersta gränsen bestående av 2 timmar kan inte underskridas.

Tjänsteutövarens arbete betraktas som avtalsenligt uppfyllt och godkänt om användaren inte reklamerar omedelbart efter avslutat städarbete. Är städarbetet utfört bristfälligt, är tjänsteutövaren förpliktigad att vidta åtgärder. Vid berättigade reklamationer (brister) skall användaren underrätta TidyApp inom 24 timmar efter utförd rengöring och ge tjänsteutövaren en rimlig tidsfrist för åtgärd. TidyApp kommer att vidarebefordra reklamationen till tjänsteutövaren utan dröjsmål, om inte användaren själv redan har varit i kontakt med tjänsteutövaren och påpekat bristerna. TidyApp kommer, inom ramen av sina legala möjligheter och inom vad som kan anses vara ekonomiskt rimligt, att tillse att tjänsteutövaren åtgärdar brister. TidyApp har rätt till men är inte förpliktigad att tillgodose användarens förbättringskrav. TidyApp ansvarar inte för framgång av förbättringskraven, skador eller för andra utgående rättsföljder.
Användarens legala anspråk mot tjänsteutövaren utöver rätten till förbättringsåtgärder kvarstår oförändrade.

3. Betalning
Efter fullföljandet av städavtalet genom tjänsteutövaren skall användaren till ett betalningsinstitut betala det överenskomna priset med vid bokningstillfället vald betalningsmetod.
Användaren betalar med befriande verkan för tjänsten till betalningsinstitutet. Betalningsinstitutet tar emot betalningen för tjänsteutövarens räkning. Betalningen tillställs, efter bekräftelsen av utförd tjänst från respektive tjänsteutövare och avsaknaden av reklamationer från användaren inom 48 timmar efter avslutat städarbete, till tjänsteutövarens förfogande.

Användaren förpliktigar sig till att godkänna om han eller hon är berättigad till skattereduktion enligt de skatterättsliga bestämmelserna om RUT-avdrag. Skulle Skatteverket avslå ansökan om skattereduktion kommer TidyApp att debitera användaren på återstående del av beloppet.
TidyApp utfärdar elektroniskt en faktura till användaren för utförda tjänster/städarbeten.

4. Avbokning
En avbokning (uppsägning) av en bokad engångtjänst kan ske kostnadsfritt upp till 24 timmar innan. Avbokar användaren ett uppdrag inom 24 timmar innan tidpunkten för utförandet av tjänsten belastas TidyApp med en administrativ kostnad för uppdragsannulleringen och användaren måste betala avbokningskostnader uppgående till 200 kronor till TidyApp. Användaren ska ha rätt att erlägga bevis för att avbokningskostnaderna har varit betydligt lägre än schablonbeloppet.
Städavtalet kan inte sägas upp under pågående tjänsteutövning. Rätten till uppsägning på skälig grund kvarstår. Städavtalet upphör när tjänsten är utförd.

En avbokning (uppsägning) av en bokad prenumerationstjänst kan ske med en månads uppsägningstid. Uppsägningstiden på en (1) månad räknas från den dag då uppsägning inkommit till TidyApp genom mail till [email protected] Det räcker alltså inte med att avboka kommande tillfällena i appen. Avbokar du ett eller flera tillfällen under uppsägningsperioden förlängs den med motsvarande antal bokningar, detta benämns i applikationen ”Pausa”.

5. Tjänsteutövarens ansvar
Tjänsteutövaren ansvarar principiellt mot användaren vid brott mot avtalsenliga och utomobligatoriska plikter enligt lag. Undantag regleras i följande paragraf.
För skadestånd ansvarar tjänsteutövaren – oavsedd på vilka rättsliga grunder – vid uppsåt och grov oaktsamhet. Vid normal oaktsamhet ansvarar tjänsteutövaren endast
för skador förorsakade av brott mot liv, kropp och hälsa,
för skador förorsakade av ett brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse (en förpliktelse, vars uppfyllande är en förutsättning för det korrekta genomförande av användaravtalet och som användaren regelbundet litar och har all rätt att lita på)(primär avtalsplikt)); i detta fall begränsas tjänsteutövarens ansvar dock till ersättning för den förväntade, typiskt sett förekommande skadan.

6. Tillämplig rätt, domstol, avtalsspråk
För städavtalet gäller svensk lag.
Avtals- och förhandlingsspråket är svenska.
Vid tvist rörande städavtalet kan användaren vända sig till allmän domstol.
Utgivningsdatum: september 2016

Bilaga 1.2

Tjänstekatalog
I varje rum:
Vädring
Dammtorkning av alla tillgängliga ytor, som till exempel bord, dörrar och element
Putsning av speglar och glaspaneler (ej fönster)
Dammtorkning av alla (tillgängliga) lampor
Rengöring av socklar och lister
Dammsugning av mattor
Dammsugning och våttorkning av golv
Hantering av sopor

Vårt estimat grundar sig i att vi gör följande:
I varje rum
Vädring
Dammtorkning av alla tillgängliga ytor – som till exempel bord, dörrar och element
Putsning av speglar och glaspaneler (ej fönster)
Dammtorkning av alla (tillgängliga) lampor
Rengöring av socklar och lister
Dammsugning av mattor
Dammsugning och våttorkning av golv
Hantering av sopor
Dammning av möbler
Dammning av elektronik (t.ex. TV)

Kök
Rengöring av spis och fläktkåpa
Rengöring av arbetsytor
Damma av köksutrustning (t.ex. espressomaskin) och andra fristående apparater (t.ex. mikrovågsugn)
Rengöring av diskbänk

Badrum
Rengöring av handfat och toalett
Rengöring av dusch och badkar
Avlägsnande av kalkrester kring badrumsinredning

Sovrum
Sängbäddning (ej byte av lakan)
Damning av fria ytor och sänggavlar

Vad som hinns med är beroende av hur lång tid man bokar, detta då användaren är fri att frångå estimatet (minimum 2 timmar bokning).

Bilaga 1.3

Jämförelselista

Inte tillämplig tills dess att städtjänst med rengöringsmedel erbjuds via TIDYAPP.

Bilaga 1.4

Prislista (innan RUT)

Tidigare Helpling-priser:
Pris för alla tjänster vid engångsbokning är 320 kronor per timme inkl. moms.

Pris för alla tjänster vid återkommande bokning är 240 kronor per timme inkl. moms.

TidyApp-kunder:
Pris för alla tjänster vid engångsbokning är 375 kronor per timme inkl. moms.

Pris för alla tjänster vid återkommande bokning är 330 kronor per timme inkl. moms.